Zákaznícka podpora:+421911306934bucka@ekospotreba.sk
Jazyk
Slovenčina

Podmienky ochrany osobných údajov

SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • V rámci právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou bude predávajúci spracovávať osobné údaje kupujúceho (v prípade, že kupujúci je fyzická osoba podnikajúca) za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Za týmto účelom budú v nevyhnutnom rozsahu spracovávané kupujúceho identifikačné údaje uvedené v kúpnej zmluve, prípadne kontaktné údaje uvedené v zákazníckom účte na internetovom obchode, a ďalej informácie vzťahujúce sa k predmetu kúpnej zmluvy (napr. identifikácia tovaru či služby, spôsob ich úhrady, vrátane platobných informácií ako je číslo bankového účtu, z ktorého bola úhrada vykonaná a pod.).
 • Osobné údaje kupujúceho môžu byť za účelom plnenia kúpnej zmluvy predávajúcim poskytnuté tretím osobám, a to externej účtovnej spoločnosti a/alebo externej advokátskej kancelárii a/alebo osobám poskytujúcim predávajúcemu dodávateľské, doručujúce, serverové, webové, cloudové alebo IT služby, alebo ktorí sú jej obchodnými partnermi. Osobné údaje kupujúceho nebudú poskytnuté tretím osobám z krajín mimo EÚ a EHP.
 • Osobné údaje kupujúceho budú predávajúcim spracovávané po nevyhnutne nutnú dobu, predovšetkým teda po dobu trvania kúpnej zmluvy, alebo po dobu potrebnú na plnenie archivačných povinností predávajúceho podľa platných právnych predpisov.
 • V súlade s Nariadením GDPR a právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov má kupujúci právo požadovať prístup k svojim osobným údajom a opravu či vymazanie svojich osobných údajov (ak je to možné), alebo požadovať obmedzenie spracovania či právo vzniesť námietky proti spracovaniu. Všetky práva popísané v tejto časti VOP môžu byť uplatnené zaslaním e-mailovej žiadosti predávajúcemu na emailovú adresu objednavky@ekospotreba.sk.
   • Kupujúci má ďalej právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytol predávajúcemu na účely plnenia kúpnej zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a, ak je to technicky uskutočniteľné, právo, aby predávajúci tieto údaje odovzdal inému správcovi.
   • Kupujúci má právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na adrese statny.dozor@pdp.gov.sk.

 Prevádzkovateľ  Eko spotreba s.r.o. vyhlasuje, že má spracovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov  a bezpečnostnú dokumentáciu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení  novely vyhlášky č. 117/2014 Z. z. Tento projekt a dokumentácia sú aktualizované podľa zákona 18/2018 Z.z., nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation (GDPR) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680. Pracovníci prevádzkovateľa  Eko spotreba s.r.o. ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a poverení na prácu s osobnými údajmi podľa  zákona č. 18/2018 Z. z.  Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje nákup v e-shope a za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov kupujúceho podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.”) nevyžaduje súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby.

 

 

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu dotknutá osoba poskytla alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získava na základe plnenia objednávky.
 • Prevádzkovateľ spracováva len identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
 • Údaje potrebné pre oprávnený záujem zasielania obchodných oznamov a newsletterov spracúva predávajúci len na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 • Je plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • Účelom spracovania osobných údajov je  vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, na právnom základe súhlasu dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov

 • Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.  

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

 Práva dotknutej osoby podľa zákona 18/2018

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa
 • právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa kupujúci domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

                                                             

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

   ZMENA, ODSTÚPENIE A VÝPOVEĎ ZMLUVY

 

 • Akákoľvek zmena či zrušenie akceptovanej objednávky zo strany kupujúceho je možné iba na základe písomného súhlasu predávajúceho.
 • Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred dodaním tovaru, pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam a/alebo pokiaľ vyjde najavo, že kupujúci porušil už skôr uzavretú zmluvu s predávajúcim.
 • V prípade, že predávajúci oznámi kupujúcemu, že akákoľvek povinnosť predávajúceho z kúpnej zmluvy a/alebo VOP nie je a/alebo nemôže byť predávajúcim splnená v súlade s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo od takej kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia predávajúcemu.
 • Predávajúci aj kupujúci môžu od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je účinné v okamihu doručenia písomného odstúpenia na adresu druhej zmluvnej strany.
 • Zmluvné strany súhlasia s tým, že nedodanie tovaru v dohodnutom termíne nie je dôvodom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • Ukončenie kúpnej zmluvy nezbavuje kupujúceho a/alebo predávajúceho povinnosti splniť všetky finančné záväzky súvisiace s kúpnou zmluvou a všetkými zmluvami uzavretými v súvislosti s ňou. Ostatné práva a povinnosti založené kúpnou zmluvou, z ktorých účelu vyplýva, že majú trvať aj po ukončení kúpnej zostávajú zmluvy zachované.
 

             Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 17.4.2024