Zákaznícka podpora:+421911306934bucka@ekospotreba.sk
Jazyk
Slovenčina

Obchodné podmienky

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Eko spotreba s.r.o., IČO: 51 170 451, so sídlom Royova 1657/6, zapísaná v obchodnom registri, vložka číslo 40989/Tako predávajúci (ďalej len „Eko spotreba s.r.o.“ alebo „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „kupujúci“).
 • Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu nachádzajúcom sa na adrese URL: eshop.ekospotreba.sk(ďalej len „internetový obchod“).
 • Vzhľadom k tomu, že internetový obchod je neverejným internetovým obchodom určeným iba pre obchodných partnerov predávajúceho spolupracujúcich s ním na základe platne a účinne uzavretej zmluvy, prípadne ústnej dohody o spolupráci, nie je kupujúci spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy o ochrane spotrebiteľa, ale výlučne podnikateľom a uzatvára tým pádom kúpne zmluvy v rámci svojich podnikateľských aktivít.
 • Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaný oi. na účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa na účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 • Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy oboznámil s týmito VOP, podmienky použitia na nájdenie tu eshop.ekospotreba.sk/obchodne-podmienky/, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.
 • Predávajúci ani kupujúci nie sú oprávnení umožniť použitie portálu internetového obchodu tretím osobám. 

VÝKLAD POJMOV

 

 • Kúpna cena“je kúpnou cenou za jednotlivé kusy tovaru, ktorej príslušná výška je uvedená v internetovom obchode pri príslušnom druhu tovaru;
 • Celková kúpna cena“ znamená celkovú kúpnu cenu za tovar objednaný podľa príslušnej objednávky a prípadne ceny za dodanie; je to celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravy.
 • Cena za dodanie“ znamená cenu za dopravu objednaného tovaru podľa príslušnej objednávky do miesta dodania ku kupujúcemu vo výške uvedenej v internetovom obchode; je to cena za dopravu tovaru a prípadne manipulácia s tovarom, ak je v cene dopravy zahrnutá.
 • Objednávka“ znamená objednanie konkrétneho tovaru zo strany kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu;úkon spotrebiteľa v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v e-shope.
 • Zákaznícky účet“ znamená účet vytvorený kupujúcim na základe registrácie kupujúceho, prostredníctvom ktorého kupujúci využíva funkcie internetového obchodu.
 • Tovar“ jedná sa o predmet kúpnej zmluvy, ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu, pričom spravidla sa bude jednať o obaly používané na prepravu jedál a nápojov v potravinárskom priemysle, či ďalší tovar súvisiaci s prípravou a rozvozom jedál a nápojov; ďalej drogéria, kancelárske a hygienické potreby a spotrebný materiál určený na čistenie a upratovanie.
 • Predávajúci (dodávateľ)– spoločnosť Eko spotreba s.r.o, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom internetového obchodu predáva tovar.
 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy– objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • Obchodné podmienky– zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

 

 

 

OBJEDNÁVKY A UZATVORENIE ZMLUVY

 

Ak bude mať kupujúci záujem objednať si konkrétny tovar podľa prezentácie tovaru v internetovom obchode, môže tak urobiť prostredníctvom objednávkového formulára dostupného prostredníctvom portálu www.eshop.ekospotreba.sk. Objednávka obsahuje najmä:

 • identifikáciu kupujúceho;
 • miesto dodania;
 • druh a počet objednávaného tovaru;
 • údaje o zvolenom spôsobe doručenia (ak je kupujúcemu umožnené si ho vybrať);
 • kúpnu cenu;
 • cenu za dodanie;
 • celkovú kúpnu cenu objednaného tovaru.

 

Pred odoslaním objednávky, prostredníctvom internetového obchodu, môže kupujúci ľubovoľne meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Kupujúci kliknutím na tlačidlo „odoslať objednávku“ objednávku odošle a tým potvrdí jej správnosť a vôľu uzavrieť a byť viazaný kúpnou zmluvou a týmito VOP. Údaje uvedené v takto odoslanej objednávke sú považované za správne.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto VOP a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Kupujúci taktiež prehlasuje, že sa vo vzťahu k predávajúcemu nepovažuje za slabšiu zmluvnú stranu, mal možnosť obsah kúpnej zmluvy ovplyvniť a všetky jej dojednania považuje za dostatočne prejednané.

Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky vytvorenej kupujúcim zo strany predávajúceho. Uzavretie kúpnej zmluvy predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na kupujúcom zadaný email.

V prípade, že objednávku predávajúci nepotvrdí v lehote 2 (slovom: dva)  pracovné dniod učinenia objednávky kupujúcim, má sa za to, že nebola prijatá a nedošlo tak k uzavretiu kúpnej zmluvy.

Zmluvné strany súhlasia s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté predávajúcemu a kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí každá zo zmluvných strán sama, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

 

 PLATOBNÉ PODMIENKY A DODANIE TOVARU

 

Cenu za zakúpený tovar podľa kúpnej zmluvy a cenu za dodanie bude hradiť kupujúci predávajúcemu nasledujúcim spôsobom:

 

 • Platba realizovaná na dobierkou, kupujúcemu je faktúra odovzdaná s tovarom.
 • Platba realizovaná úhradou faktúry na účet predávajúceho, kupujúcemu je faktúra odovzdaná s tovarom.

Na požiadanie kupujúceho je možné poslať faktúru kupujúcemu emailom.

Povinnosť kupujúceho zaplatiť celkovú kúpnu cenu je splnená okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet oznámený mu predávajúcim.

Splatnosť faktúry je podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim v rozsahu 7 – 14 dní.

Ak sa ocitne kupujúci v omeškaní s úhradou celkovej kúpnej ceny a/alebo akejkoľvek jej časti, je povinný na písomnú výzvu predávajúceho zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý i začatý deň omeškania.

 • Tovar podľa kúpnej zmluvy bude kupujúcemu dodaný najneskôr do 15 (slovom: pätnástich) pracovných dní pokiaľ nie je v objednávke dohodnuté inak) od potvrdenia objednávky do miesta dodania uvedeného v objednávke kupujúceho, pokiaľ sa bude jednať o tovar, ktorý je v dobe vytvorenia objednávky skladovo dostupný. V prípade objednania tovaru individuálneho charakteru alebo dočasne skladom nedostupného tovaru sa môže doba dodania líšiť a bude dostatočným spôsobom oznámená kupujúcemu.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu odovzdania tovaru kupujúcemu. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru okamihom úplného zaplatenia celkovej kúpnej ceny a všetkých súvisiacich poplatkov podľa kúpnej zmluvy a doručením tovaru kupujúcemu podľa toho, ktorý z týchto momentov nastane neskôr.
 • Kupujúci sa zaväzuje prevziať zakúpený tovar v mieste dodania.
 • Pokiaľ je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo dojednané v kúpnej zmluve a/alebo v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru. 

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA A ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN

 

 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za skutočnosť, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevezme:
  • má tovar vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dojednali, a ak chýba takáto dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci popísal pri vlastnostiach tovaru na portály www.eshop.ekospotreba.sk;
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa;
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 • Kupujúci je povinný prezrieť si tovar pri jeho prevzatí a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Všetky vady zistené pri prehliadke tovaru je kupujúci povinný uviesť do odovzdávajúceho protokolu (dodací list, faktúra). Pokiaľ v takom odovzdávacom protokole potvrdenom oboma zmluvnými stranami (popr. ich zástupcami) nebudú uvedené vady dodávaného tovaru, platí, že bol tovar dodaný bez vád.
 • Ak nemohol kupujúci vadu tovaru zistiť pri jeho odovzdaní je povinný uplatniť reklamáciu takejto vady tovaru u predávajúceho písomnou formou, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vada vyjde najavo a vadný tovar na svoje náklady a nebezpečenstvo bezodkladne doručiť do miesta určeného predávajúcim najneskôr do jedného roka od dátumu prevzatia tovaru. Uplynutím jedného roka od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim práva kupujúceho z chybného plnenia bez ďalšieho zanikajú.
 • Práva z vadného plnenia kupujúcemu nepatria, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu a/alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady ním dodaného tovaru, ak (i) kupujúci pokračuje v užívaní tovaru po zistení vady; (ii) vada vznikla v súvislosti s nesprávnym postupom kupujúceho (iii) vada vznikla v súvislosti s návrhom, požiadavkou či špecifikáciou kupujúceho alebo v súvislosti s materiálom či súčiastkami dodanými kupujúcim alebo v dôsledku nedodania takých návrhov, požiadaviek, špecifikácií, materiálu či súčiastok, alebo v súvislosti s komponentmi, ktoré neboli úplne vyrobené výrobcom tovaru alebo (iv) vada vznikla v súvislosti s užitím tovaru spoločne s výrobkami, materiálmi či zariadeniami alebo v prostredí, ktoré nie je výrobcom tovaru doporučené, vznikla nevhodnou manipuláciou s tovarom alebo skladovaním v nevhodných podmienkach.
 • V prípade, že kupujúci riadne uplatní právo z vád tovaru, je predávajúci oprávnený podľa svojej voľby buď (a) odstrániť vadu alebo vymeniť vadný tovar v lehote zodpovedajúcej povahe vady za nový, alebo (b) poskytnúť kupujúcemu zodpovedajúcu zľavu z kúpnej ceny tovaru, alebo (c) odstránenie veci opravou veci, alebo (d) odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ sa jedná o podstatné porušenie zmluvy, a/alebo (a) odstrániť vadu alebo vymeniť vadný tovar v lehote zodpovedajúcej povahe vady za nový, alebo (b) poskytnúť zodpovedajúcu zľavu z kúpnej ceny tovaru, pokiaľ sa jedná o nepodstatné porušenie kúpnej zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vadu tovaru, vymeniť vadný tovar za nový, či poskytnúť kupujúcemu zodpovedajúcu zľavu z kúpnej ceny tovaru najneskôr do troch mesiacov od dátumu doručenia vadného tovaru predávajúcemu za predpokladu, že kupujúci riadne uplatnil svoj nárok reklamáciou.
 • Kupujúci sa vzdáva práva na náhradu škody spôsobenej v súvislosti s vadami predávajúcim poskytnutého tovaru či služby, ak škoda nie je spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, ani sa nejedná o ujmu spôsobenú človeku na jeho prirodzených právach.
 • Ak nie je v kúpnej zmluve a/alebo VOP stanovené inak, každá zmluvná strana zodpovedá za škodu a ďalšie súvisiace náklady spôsobenú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a/alebo VOP, poskytnutie neúplných či nepravdivých informácií alebo z právnych predpisov.
 • Kupujúci sa ďalej zaväzuje, že bezodkladne po vyzvaní uhradí predávajúcemu všetku škodu a ďalšie náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu a/alebo akýmkoľvek tretím osobám v súvislosti s porušením povinností vyplývajúcich z užívania internetovej stránky zmluvnými stranami, poskytnutie neúplných či nepravdivých informácií alebo porušením právnych predpisov, a to vrátane akejkoľvek náhrady škody požadovanej zo strany tretích osôb, nákladov na právne zastúpenie a/alebo iných nákladov. Kupujúci je povinný uhradiť vyššie popísanú škodu a/alebo náklady priamo tretím osobám určeným predávajúcim, pokiaľ ich k tomu predávajúci vyzve.
 • Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že predávajúci nenesie zodpovednosť za dostupnosť tovaru spôsobenú externými dodávateľmi.

 

 

SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • V rámci právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou bude predávajúci spracovávať osobné údaje kupujúceho (v prípade, že kupujúci je fyzická osoba podnikajúca) za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Za týmto účelom budú v nevyhnutnom rozsahu spracovávané kupujúceho identifikačné údaje uvedené v kúpnej zmluve, prípadne kontaktné údaje uvedené v zákazníckom účte na internetovom obchode, a ďalej informácie vzťahujúce sa k predmetu kúpnej zmluvy (napr. identifikácia tovaru či služby, spôsob ich úhrady, vrátane platobných informácií ako je číslo bankového účtu, z ktorého bola úhrada vykonaná a pod.).
 • Osobné údaje kupujúceho môžu byť za účelom plnenia kúpnej zmluvy predávajúcim poskytnuté tretím osobám, a to externej účtovnej spoločnosti a/alebo externej advokátskej kancelárii a/alebo osobám poskytujúcim predávajúcemu dodávateľské, doručujúce, serverové, webové, cloudové alebo IT služby, alebo ktorí sú jej obchodnými partnermi. Osobné údaje kupujúceho nebudú poskytnuté tretím osobám z krajín mimo EÚ a EHP.
 • Osobné údaje kupujúceho budú predávajúcim spracovávané po nevyhnutne nutnú dobu, predovšetkým teda po dobu trvania kúpnej zmluvy, alebo po dobu potrebnú na plnenie archivačných povinností predávajúceho podľa platných právnych predpisov.
 • V súlade s Nariadením GDPR a právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov má kupujúci právo požadovať prístup k svojim osobným údajom a opravu či vymazanie svojich osobných údajov (ak je to možné), alebo požadovať obmedzenie spracovania či právo vzniesť námietky proti spracovaniu. Všetky práva popísané v tejto časti VOP môžu byť uplatnené zaslaním e-mailovej žiadosti predávajúcemu na emailovú adresu objednavky@ekospotreba.sk.
  • Kupujúci má ďalej právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytol predávajúcemu na účely plnenia kúpnej zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a, ak je to technicky uskutočniteľné, právo, aby predávajúci tieto údaje odovzdal inému správcovi.
  • Kupujúci má právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na adrese dozor@pdp.gov.sk.

 Prevádzkovateľ  Eko spotreba s.r.o. vyhlasuje, že má spracovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov  a bezpečnostnú dokumentáciu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení  novely vyhlášky č. 117/2014 Z. z. Tento projekt a dokumentácia sú aktualizované podľa zákona 18/2018 Z.z., nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General DataProtectionRegulation (GDPR) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680. Pracovníci prevádzkovateľa  Eko spotreba s.r.o. ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a poverení na prácu s osobnými údajmi podľa  zákona č. 18/2018 Z. z.  Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje nákup v e-shope a za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov kupujúceho podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.”) nevyžaduje súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby.

 

 

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu dotknutá osoba poskytla alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získava na základe plnenia objednávky.
 • Prevádzkovateľ spracováva len identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
 • Údaje potrebné pre oprávnený záujem zasielania obchodných oznamov a newsletterov spracúva predávajúci len na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 • Je plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • Účelom spracovania osobných údajov je  vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, na právnom základe súhlasu dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov

 • Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.  

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

 Práva dotknutej osoby podľa zákona 18/2018

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa
 • právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa kupujúci domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

                                                             

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

   ZMENA, ODSTÚPENIE A VÝPOVEĎ ZMLUVY

 

 • Akákoľvek zmena či zrušenie akceptovanej objednávky zo strany kupujúceho je možné iba na základe písomného súhlasu predávajúceho.
 • Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred dodaním tovaru, pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam a/alebo pokiaľ vyjde najavo, že kupujúci porušil už skôr uzavretú zmluvu s predávajúcim.
 • V prípade, že predávajúci oznámi kupujúcemu, že akákoľvek povinnosť predávajúceho z kúpnej zmluvy a/alebo VOP nie je a/alebo nemôže byť predávajúcim splnená v súlade s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo od takej kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia predávajúcemu.
 • Predávajúci aj kupujúci môžu od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je účinné v okamihu doručenia písomného odstúpenia na adresu druhej zmluvnej strany.
 • Zmluvné strany súhlasia s tým, že nedodanie tovaru v dohodnutom termíne nie je dôvodom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • Ukončenie kúpnej zmluvy nezbavuje kupujúceho a/alebo predávajúceho povinnosti splniť všetky finančné záväzky súvisiace s kúpnou zmluvou a všetkými zmluvami uzavretými v súvislosti s ňou. Ostatné práva a povinnosti založené kúpnou zmluvou, z ktorých účelu vyplýva, že majú trvať aj po ukončení kúpnej zostávajú zmluvy zachované.

Výmena tovaru

 • V prípade, že predávajúci zašle iný výrobok alebo iný rozmer výrobku ako si kupujúci objednal a táto chyba sa dôveryhodne preukáže zašle kupujúci výrobok späť predávajúcemu. V takomto prípade hradí poštovné predávajúci.
 • Ak si kupujúci želá vymeniť výrobok z dôvodu nesprávneho výberu napríklad modelu alebo typu tovaru môže tento výrobok zaslať späť predávajúcemu a vybrať si z ponuky vhodnejší tovar v rovnakej cene. Účtovaný bude iba prípadný rozdiel v cene výrobkov.
 • Kupujúci je povinný pri zasielaní tovaru späť predávajúcemu zvoliť vhodný obal, aby pri preprave nebol výrobok poškodený alebo pokrčený. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodného obalu nemožno vymeniť alebo za takýto tovar žiadať vrátenie peňazí.Záruka vrátenia peňazí a výmeny tovaru platí len pre nepoškodený a nepoužitý tovar v pôvodných obaloch.

 

 KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE

 

 • Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, pričom zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom internetovej stránky a/alebo elektronickej pošty, prípadne osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb.
 • Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu: objednavky@ekospotreba.sk. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho účte Internetovom obchode alebo v objednávke.
 • Správa je v prípade doručovania elektronickou poštou a/alebo prostredníctvom internetového obchodu považovaná za doručenú okamihom prijatia na server prichádzajúcej pošty. Správa doručovaná osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb je považovaná za prijatú prevzatím zásielky adresátom, prípadne odmietnutím prevzatia zásielky adresátom.V prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb je zásielka považovaná za doručenú aj uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a oznámení výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 • Zmluvné strany si výslovne dojednávajú, že kúpne zmluvy vznikajúce prostredníctvom internetového obchodu, VOP a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom, najmä zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v účinnom znení. V prípade, že niektoré ustanovenie stratí svoju platnosť alebo bude uznané za neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia v platnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť ustanoveniami zodpovedajúcimi právnemu poriadku Slovenskej republiky.
 • Spory vzniknuté z kúpnej zmluvy a v súvislosti s ňou budú rozhodované s konečnou platnosťou pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jej základných vnútorných právnych predpisov troma rozhodcami. Miestom rozhodcovského konania je Bratislava, Slovenská republika. Rozhodcovské konanie sa vedie v slovenskom jazyku.
 • Zmluvné strany výslovne vylučujú aplikáciu nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka: § 266 ods (4), § 264 (prednosť obchodných zvyklostí pred ustanoveniami zákona, ktoré nemajú donucujúce účinky).
 • Znenie VOP môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.
 • Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 12.04.2024.